Gå till innehåll

... undvik att mata dem eftersom detta ofta drar till sig oönskade gäster.

Råttor har setts i området och Anticimex har konsulterats. Kemiskt bekämpningsmedel används. Döda gnagare behöver samlas in/tas bort för att minska risken för sekundär förgiftning. Ha koll på barn och husdjur så att de inte kommer i kontakt med bete (metallbox) och ev fällor. Detta gäller f n Råbocksvägen.

Som medlem i samfällighetsföreningen har man rätt att göra avdrag i inkomstdeklaration för de gemensamma ränteutgifter föreningen haft under föregående år.

Under 2021 har föreningen betalt sammanlagt 20 445 i ränta för våra lån.

Varje fastighet som ingår i föreningen får göra ett avdrag motsvarande en 1/120-del av detta belopp, vilket för 2021 blir 170 kr.

Är ni flera ägare av fastigheten får ni själva avgöra hur beloppet ska fördelas.

Avdraget görs i punkt 8.1 för ränteutgifter och man kan specificera avdraget under ”Övriga upplysningar” med exempelvis texten:
”Under punkt 8.1 har 170 kr adderats, vilket motsvarar 1/120-del av ränteutgifterna under 2021 i den delägarbeskattade samfälligheten som ägs av Älghornet Norra Samfällighetsförening, org.nr 716412-1191”.

Hälsningar Styrelsen

Nu är det dags att byta ut våra garageportar. Byggstart är planerad att
ske under vecka 7. Mer detaljerad information hittar du här
Denna information kommer även att delas ut i brevlådorna.

Projektet har delats in i tre etapper; 1) Råbocksvägen, 2) Rågetsvägen, 3) Mårdvägen.

För mer detaljerad ordningsföljd hänvisar vi till Pågående projekt - Garageportar

Tidsplanen för hela Samfällighetsföreningen är satt till tre månader. Det är viktigt
att vi alla gör vad vi kan för att detta projekt ska flyta på enligt plan. Om
Garageportexperten ej får access till garagen eller om ni inte har tömt garaget
enligt direktiv riskerar det förseningar som kan resultera i extra kostnader för
Samfällighetsföreningen.


Ett husombudsmöte planeras in den 20 januari kl 18:30. Samling vid Samfällighetsföreningens garage (Rågetsvägen) för genomgång och förberedelser inför garageportsbytet. Kan inte husombudet närvara,
utser denna en ersättare.


Om ni har frågor så kontakta oss på styrelsen@alghornet.se. Vår ambition är att
svara skyndsamt. Garageportexperten planerar att närvara under vårens städdag
för att besvara eventuella frågor.

Information om projektet samlas under Pågående projekt - Garageportar


Vattenflaska
Från och med årsskiftet höjs priset på vatten och avlopp 7,5 procent.

Mälarenergi har gått ut med information om höjda priser på 7,5 procent för vatten och avlopp. Detta gäller från och med den 1 januari 2022. Anledningen är underhåll och utveckling av anläggningar och ledningsnät. För mer information, se malarenergi.se 

Den preliminära vattenavgiften ni betalar kvartalsvis kommer vara oförändrad tills vidare, men er faktiska förbrukningskostnad riskerar att höjas på grund av detta. Om höjning av den preliminära vattenavgiften blir aktuell kommer det att läggas fram på kommande årsstämma.